خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی شماره ۱

  پرتو ایکس (SXRD- XRD)

پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(تعیین سلول واحد)

SXRD

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(جمع آوری داده ها به همراه تفسیر داده ها و حل ساختار)

SXRD

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

طیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکس

XRF

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)

H-NMR, C-NMR 500MHz بصورت همزمان

رزونانس مغناطیسی هسته

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

C-NMR 500MHz

رزونانس مغناطیسی هسته

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

H-NMR 500MHz

رزونانس مغناطیسی هسته

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  طیف سنجی مولکولی (FTIR-UV-ATR)

طیف سنج مرئی- فرابنفش

UV-VIS

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

طیف سنج تبدیل فوریه زیر قرمز

FTIR-ATR

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

طیف سنج فلوئورسانس (بر حسب ساعت)

Fluorescence Spectrometer

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  آنالیز عنصری (ICP-freeze dryer)

طیف سنج پلاسمای جفت شدۀ القایی

ICP

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

CHNS

برای نمونه های پودری

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

خشک کن انجمادی

Freeze Dryer فریز درایر

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

طیف سنج جذب اتمی

Atomic Absorption Spectrometer

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  آنالیز پلیمرها (TGA-GPC)

آنالیز حرارتی همزمان تا 600 درجه

TGA

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

کروماتوگراف ژل تراوا

Gel Permeation Chromatograph (GPC)

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

گرما سنج پویشی تفاضلی

DSC

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  کروماتوگرافی (HPLC-MS-GC)

کروماتوگراف گازی - طیف سنج جرمی

GC-MASS

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

کروماتوگراف گازی

GC

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

HPLC

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  نانو مواد (DLS)

Dynamic Light Scattering/Zeta Potential

DLS/Zeta

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

Dynamic Light Scattering/Zeta Potential بصورت همزمان

DLS/Zeta

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  واحد آماده‌سازی نمونه‌ها