آزمایشگاه‌ها، خدمات و تجهیزات

آزمایشگاه مرکزی شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه و سایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است.