خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی شماره ۳

  مولکولی

دستگاه توالی یابی DNA - (بدون تخلیص)

Genetic Analyzer

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

دستگاه خوانش توالی یابی DNA

Genetic Analyzer

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

دستگاه توالی یابی DNA -خوانش فرگمنت

Genetic Analyzer

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

PCR

مدل Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

PCR gradient

مدل (BIO RAD (C100 Thermal Cycler

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

PCR gradient

مدل (SimpliAmp Thermal Cycler (Life

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  جداسازی

روتاری اوپوریتور Rotary Evaporator

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

اولترا سانتریفوژ Ultra Centrifuge(حداکثر دور 80000rpm)

مدل دستگاه: BECKMAN MODEL J2-21M

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

Hematology Mixer دستگاه میکسر هماتولوژی

DTAP ساخت ایران

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

سانتریفیوژ Centrifuge

مدل Sigma 3-30K (یخچال دار)

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

سانتریفیوژ Centrifuge

مدل Sigma 2-16KL (یخچال دار)

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  اندازه گیری

ترازوی 5 رقم اعشار Balance

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

CondactiviMeter کانداکتیویمتر

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

نانو درآپ Nano Drop

مدل Thermo Scientific

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

نانو درآپ Nano Drop

مدل Thermo Scientific

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  میکروسکوپی

استریو میکروسکوپ(لوپ)

Olympus

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

میکروسکوپ فلورسانس Direct Fluorescence Microscope

مدل ZEISS/Axioplanz imaging

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

لوپ(استریومیکروسکوپ)

مدل LEICA M125

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

میکروسکوپ معکوس Inverted Microscope

مدل FIELD

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

میکروسکوپ معکوس فلورسانس Inverted Fluorescence Microscope

Micros

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

میکروسکوپ معکوس Inverted Microscope

مدل OPTIKA

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  طیف سنجی

UV-vis / Double Beam Spectrophotometer

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

الایزا ریدر ELISA Reader

مدل AWARENESS TECHNOLOGY INC

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  مشاهده و تصویربرداری

Western Blot Imaging System دستگاه تصویربرداری وسترن بلات

ساخت ایران

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  استریلیزاسیون

اتوکلاو(کوچک استیل) Autoclave

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  مدل های آزمایشگاهی

مگس سرکه Drosophila melanogaster

انواع سویه های تری هیبرید

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

محیط کشت آماده مگس سرکه Drosophila melanogaster

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

مگس سرکه Drosophila melanogaster

انواع سویه های مونو هیبرید

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

مگس سرکه Drosophila melanogaster

انواع سویه های دی هیبرید

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

مگس سرکه Drosophila melanogaster

سویه وحشی

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  میکروبیولوژی

لام های آماده قارچ و باکتری Microbial Slides

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

کشت و رنگ آمیزی میکروارگانیسمها Microbial Culture and staining

گرم، اسپور، اسیدفست،کپسول،تاژه ...

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

آزمایش های میکروبی مواد غذایی Food microbiology

شاخص ها: انتروباکتریاسه،کلی فرم، اشرشیا کلی سالمونلا، لاکتوباسیلوس، سودوموناس ائروژینوزا، کپک و مخمر استافیلوکوکوس اورئوس کلستریدیوم پرفرنجس، باسیل های اسپورزا

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

آزمایش های میکروبی آب و پساب Water microbiology

Membrane Filter

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

آزمایش های میکروبی آب و پساب Water microbiology

MPN Method

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

شمارش میکروارگانیسم ها Microbial count

شمارش کلنی و پورپلیت

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

شمارش میکروارگانیسم ها Microbial count

شمارش میکروسکوپی با لام نئوبار

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

آزمون های آنتی باکتریال Antimicrobial tests

Challenge test

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

آزمون های آنتی باکتریال Antimicrobial tests

MIC , MBC

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

آزمون های آنتی باکتریال Antimicrobial tests

کدورت سنجی و شمارش کلنی

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

آزمون های آنتی باکتریال Antimicrobial tests

انتشار دیسک و چاهک

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

دستگاه فرمانتور ۱۰ لیتری

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

  سایر خدمات آزمایشگاهی

سردخانه 4 درجه سانتی گراد

Cold Room

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

فریزر آزمایشگاهی (تا 80- درجه سانتی گراد)

Laboratory Freezer

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

کوره الکتریکی Electric Furnace

حداکثر دما تا 900 درجه سانتی گراد

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

انکوباتور شیکردار (Shaker Incubator)

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

آب مقطر Distilled water

دستگاه Hamilton

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش

آب دیونیزه Deionized Water

دستگاه RO-LAB

اطلاعات تکمیلی و ثبت سفارش