background

آزمایشگاه مرکزی شماره ۲
دانشکده فیزیک - آنالیز فیزیکی

  اطلاعیه کارگاه های آموزشی


  آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی و ابرمواد


  کارگاه ماشین ابزار (دکتر خسرو حسنی)