background

آزمایشگاه مرکزی شماره ۲
دانشکده فیزیک - آنالیز فیزیکی

  آزمایشگاه پژوهشی ابررسانایی


  کارگاه ماشین ابزار (دکتر خسرو حسنی)