مگنتومتر

اندازه گیری میدان مغناطیسی

مگنتومتر

آزمون اندازه گیری میدان مغناطیسی در سه محور (مگنتومتر )AMR
آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران آزمون اندازه گیری سه
محوره میدان مغناطیسی ارائه مینماید. حسگر مورد استفاده در این آزمون یک مگنتومتر AMRسه
محوره با خروجی دیجیتال است که میدان مغناطیسی را با دقت زیاد و در سه محور xو yو zاندازه گیری می
کند. از ویژگیهای مگنتومتر مذکور میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
• رزولوشن اندازه گیری: 0.1mG
• دقت بالا )کمتر از 0/5درصدِ مقدار قابل اندازهگیری(
(±2 × 10-4 tesla) ±2 gauss • بازه کاری
• اندازهگیری 3محوره )(X-Y-Z
• قابلیت ثبت همزمان اطلاعات اندازه گیری به فرمت Text
• قابلیت ارتباط RS-232
• دارای محفظه آلومینیومی
قیمت پیشنهادی برای اندازهگیری میدان مغناطیسی، ساعتی 200هزار تومان میباشد