سردخانه 4 درجه سانتی گراد

تعرفه این خدمت به ازای هر یک باکس در یک ماه می باشد.

سردخانه 4 درجه سانتی گراد