لوپ(استریومیکروسکوپ)

دستگاه در دانشکده زیست شناسی- بخش جانوری مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای مشاهده و عکس برداری از هر نمونه می باشد(ده دقیقه برای هر نمونه).

لوپ(استریومیکروسکوپ)