لام های آماده قارچ و باکتری Microbial Slides

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای هر لام می باشد.
شماره تماس: 61113560-021

لام های آماده قارچ و باکتری Microbial Slides