کشت و رنگ آمیزی میکروارگانیسمها Microbial Culture and staining

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای هر روش برای یک نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113560-021

کشت و رنگ آمیزی میکروارگانیسمها Microbial Culture and  staining