آزمایش های میکروبی مواد غذایی Food microbiology

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای جستجو و شمارش یک شاخص میکروبی برای یک نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113560-021

آزمایش های میکروبی  مواد غذایی Food microbiology