آزمایش های میکروبی آب و پساب Water microbiology

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای یک شاخص برای یک نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113560-021
شاخص ها: کلی فرم، اشرشیا کلی، انتروکوکوس، سودوموناس ائروژینوزا، ویبریوکلرا کلستریدیوم پرفرنجس

آزمایش های میکروبی  آب و پساب Water microbiology