شمارش میکروارگانیسم ها Microbial count

خدمت در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی ارائه میشود.
تعرفه ی این خدمت به ازای هر نمونه می باشد.
شماره تماس: 61113560-021

شمارش میکروارگانیسم ها Microbial count