استریو میکروسکوپ(لوپ)

تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای مشاهده و عکس برداری از هر نمونه می باشد..
این دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم سلولی و مولکولی- آزمایشگاه ژنتیک مستقر می باشد.
شماره تماس: 61113390-021 ایمیل t_minaei@ut.ac.ir

استریو میکروسکوپ(لوپ)