کوره الکتریکی Electric Furnace

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم گیاهی- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر ساعت استفاده می باشد.
شماره تماس:61112492-021

کوره الکتریکی  Electric  Furnace