ترازوی 5 رقم اعشار Balance

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم گیاهی- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر توزین می باشد.
شماره تماس:61112492-021

ترازوی 5 رقم اعشار Balance