UV-vis / Double Beam Spectrophotometer

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم گیاهی- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر نمونه می باشد.
شماره تماس:61112492-021

UV-vis / Double Beam Spectrophotometer