اولترا سانتریفوژ Ultra Centrifuge(حداکثر دور 80000rpm)

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم گیاهی- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر ساعت استفاده می باشد.
حداکثر دوردستگاه تا 80000rpm می باشد.
شماره تماس:61112492-021

اولترا سانتریفوژ  Ultra Centrifuge(حداکثر دور 80000rpm)