دستگاه فرمانتور ۱۰ لیتری

دستگاه در دانشکده زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر 24 ساعت استفاده می باشد.
شماره تماس: 61113560-021

دستگاه فرمانتور ۱۰ لیتری