اتوکلاو(کوچک استیل) Autoclave

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش سلولی ملوکولی- آزمایشگاه ژنتیک مولکولی- سرکار خانم دکتر الهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر ران می باشد.
شماره تماس: 66415138-021

اتوکلاو(کوچک استیل) Autoclave