میکروسکوپ معکوس فلورسانس Inverted Fluorescence Microscope

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش سلولی ملوکولی- آزمایشگاه ژنتیک مولکولی- سرکار خانم دکتر الهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای یکبار مشاهده و تصویربرداری از هر نمونه می باشد.
شماره تماس: 66415138-021

میکروسکوپ معکوس  فلورسانس     Inverted  Fluorescence  Microscope