الایزا ریدر ELISA Reader

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم جانوری- آزمایشگاه زیست شناسی تکوینی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر پلیت(تست معمولی) می باشد.
شماره تماس: 61112618-021

الایزا ریدر ELISA Reader