میکروسکوپ فلورسانس Direct Fluorescence Microscope


میکروسکوپ فلورسانس  Direct Fluorescence Microscope

شماره تماس 02161112618

مسول آزمایشگاه دکتر کهتری 

کارشناس آزمایشگاه اقای فلاح کهن 09117577005

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم جانوری- آزمایشگاه زیست شناسی تکوینی مستقر می باشد. 

قیمت برای هر ساعت می باشد.