نانو درآپ Nano Drop

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم جانوری- آزمایشگاه زیست شناسی تکوینی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر نمونه می باشد.
شماره تماس: 61112618-021

نانو درآپ Nano Drop