سانتریفیوژ Centrifuge

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم جانوری- آزمایشگاه زیست شناسی تکوینی می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر ساعت استفاده می باشد.
حداکثر دور دستگاه 15000g می باشد.
شماره تماس: 61112618-021

سانتریفیوژ Centrifuge