سانتریفیوژ Centrifuge

دستگاه در دانشکده زیست شناسی - آزماشگاه تجهیزات عمومی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر ساعت استفاده می باشد.
حداکثر دور دستگاه 10000g می باشد.
شماره تماس: 66412426-021

سانتریفیوژ Centrifuge