Real Time PCR

دستگاه در دانشکده زیست شناسی - آزماشگاه تجهیزات عمومی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر Run می باشد.
شماره تماس: 66412426-021

Real Time PCR