H-NMR, C-NMR 500MHz بصورت همزمان

Varian - INOVA 500MHz

H-NMR, C-NMR 500MHz بصورت همزمان

برنامه مورد نظر برای بازکردن فایلهای FID، برنامه MestReNova می‌باشد که میتوانید از این قسمت دانلود نمائید.

فیلم آموزشی نحوه ایجاد فایل پی‌دی‌اف (PDF.) از فایلهای خام fid. را از این قسمت می توانید دانلود نمائید.

برای دریافت PDF نتایج آنالیز، مبلغ 15.000 تومان  برای هرنمونه کربن یا پروتون پرداخت گردد.
 
شرایط نمونه و آنالیز:
  • نمونه در ظرف شیشه ای تحویل داده شود، در صورت عدم تحویل نمونه در ظرف شیشه‌ای، نمونه برای انحلال حرارت داده نخواهد شد.
  • برای آنالیز H-NMR حداقل 10mg و برای آنالیز C-NMR حداقل 40mg از نمونه نیاز است.
  • نمونه فرومغناطیسی نباشد.
  • نمونه در صورت حل‌نشدن حرارت داده می‌شود، حساس‌بودن نمونه به حرارت را اطلاع دهید.
  • نمونه ارائهشده حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ اعلام نتیجه در آزمایشگاه نگهداری می‌شود.
  • . تا اطلاع ثانوی Overnight غیر فعال است.
  • اگر برای حل کردن نمونه حرارت لازم است، پایداری نمونه در هنگام تکمیل فرم پیوست، تائید شود.
  • در صورت حل نشدن در حلال مربوطه، مسؤولیت با متقاضی است و در هر صورت طیف گرفته می‌شود.
  • جهت ارتباط با کارشناس دستگاه   با شماره 02166477376  آقای حضرتی تماس بگیرید.