خشک کن انجمادی

خشک کردن حلال های آبی و الکلی

خشک کن انجمادی

Freeze  Dryer

Christ  Alpha 1-2

هزینه اولیه  100هزار تومان برای هر نمونه  است.  حداکثر میزان یک نمونه تا 10ml خواهد بود و برای حجم های بیشتر از 10ml  هزینه آنالیز به صورت مضربی از 10ml محاسبه می گردد.

نمونه ها در پلیت با مساحت سطح بالا آورده شود. در هر پلیت بیش از 10 میلی لیتر نمونه ریخته نشود.

نمونه هایی که در فالکون 50 میلی آورده می شوند، حداکثر 10 میلی لیتر باشند. در فالکون 15 یا 10، زیر 5 میلی لیتر باشند.

در ویال، زیر یک میلی لیتر نمونه آورده شود.

قبل از ارسال نمونه حتما از منجمد شدن آن در منفی 20 درجه (فریزر معمولی) اطمینان حاصل کنید. فریزر آزمایشگاه تا دمای منفی ۲۰ است .

روی ظرف  نمونه خود را  حتما با فویل الومینیوم یا پارا فیلم ببندید، یا اینکه فویل همراه خود بیاورید. نمونه های بد بو و سمی پذیرش نمی شود.

شماره تماس اپراتور جهت هماهنگی  خانم صفری 09195505155