کروماتوگراف گازی

Gas Chromatograph

کروماتوگراف گازی

مجهز به:

Electron capture detector (ECD)
Flame photometric detector (FPD)
آنالیز کیفی و کمی ترکیبات فرار و  نیمه فرار

شماره تماس 02161113300 خانم دکتر افشاری