کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (برای 3 نمونه)

High- Performance Liquid Chromatograph

کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (برای 3 نمونه)

دستگاه تا اطلاع ثانوی غیر فعال است  

شرکت سازنده  Agilent Technologies

مدل دستگاه 
1260 Infinity
 

  • آنالیز انواع ترکیبات آلی غیرفرار و یا ناپایدار حرارتی
  • مجهز به آشکارساز فرابنفش

HPLC Specifications

Instrument Specifications:

Manufacturer company:Agilent technologies 1200 infinity series

1. Agilent 1260 infinity manual injector ( 20- µL sample loop)

2. Agilent 1260 infinity quaternary pump VL

3.Agilent 1260 infinity variable wavelenght detector

4.Column: Ultra C18 5µm(250*4.6mm) Restek - USA

5.Data processed by Agilent HPLC chemstation (Rev B.04.03)