اتصالات با چسب نقره

اتصالات با چسب نقره به منظور کاربرد در بررسی های رسانش

اتصالات با چسب نقره

تجهیزات مرتبط:لحیم، چسب نقره

قیمت هر اتصال 40هزار تومان می باشد.

شماره تماس09124645351