اتصالات با چسب نقره

اتصالات با چسب نقره به منظور کاربرد در بررسی های رسانش

اتصالات با چسب نقره

تجهیزات مرتبط:لحیم، چسب نقره

قیمت هر اتصال 20هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749 دکتر محمدی زاده