ترازو

تا دقت مرتبه 5 بعد از اعشار بر حسب گرم

ترازو

نام کشور و شرکت سازنده:آمریکا- Mettler

مدل دستگاه: H2O

قیمت برای هر نمونه 20 هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749