لایه نشانی افشانه داغ

با دمای زیرلایه تا 500 درجه سانتیگراد

لایه نشانی افشانه داغ

نام کشور و شرکت سازنده: ایران- آزمایشگاه ابررسانایی

شماره تماس02161118749