میکروسکوپ بازتابی

با قابلیت بزرگنمایی تا 1000 برابر

میکروسکوپ بازتابی

نام کشور و شرکت سازنده:آلمان - Zeiss

مدل دستگاه:4774482

قیمت هر ساعت 60 هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749