میکروسکوپ عبوری

با قابلیت بزرگنمایی تا 1000 برابر

میکروسکوپ عبوری

نام کشور و شرکت سازنده: آلمان- Reitz Wetzlar

قیمت هر ساعت 60 هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749