تعیین مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)

اندازه گیری مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)

تعیین مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)

نام کشور و شرکت سازنده:Leybold

مدل دستگاه: QCS 101

شماره تماس  09124670876  آقای نوذریان