پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(تعیین سلول واحد)

تعیین سلول واحد- Single Crystal X-ray Diffractometer

پراش سنج پرتو ایکس تک بلور(تعیین سلول واحد)

شرکت سازنده Marresearch

مدل دستگاه  Mar 345 dtb

  • قویترین روش تعیین ساختار سه بعدی ترکیبات بلورین
  • شناسایی و مطالعه دقیق آرایش اتم­ها در ترکیبات جدید بلورین
  • شناسایی و تعیین سلول واحد، طول و زاویه پیوند
  • رسم نقشه توزیع چگالی الکترونی

هزینه تعیین سلول واحد شامل انتخاب بلور، قرار دادن بلور بر روی سر جهت یاب و تعیین سلول واحد مبلغ 1000000 ریال است.

شماره تماس آقای  02161113644 دکتر عباسی