طیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکس

X-ray Fluorescence Spectrometer

طیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکس

  • خصوصیات
    • شرکت سازنده: Spec
    • مدل دستگاه: Spectro Xe

شرکت سازنده Spectro

مدل دستگاه  Spectro Xepos

  • قابلیت آنالیز کیفی و کمی عناصر
  • اندازه­گیری درصد عناصر در یک نمونۀ کاملاً ناشناخته
  • آنالیز همزمان بیش از 80 عنصر
  • نمونه های ارسالی بایستی کاملا پودر باشد. حداقل مقدار نمونه 6 گرم. 
  • شماره تماس اپراتور آقای اعراب: 09130091610