طیف سنج پلاسمای جفت شدۀ القایی

Inductively Coupled Plasma Spectrometer

طیف سنج پلاسمای جفت شدۀ القایی

شرکت سازنده Varian

مدل دستگاه Vista- MPX

  • اندازه­ گیری همزمان مقادیر جزئی حدود 32 عنصر ( فلز و شبه فلز)
  • نمونه به صورت محلول شفاف آبی، فاقد HFو حلال آلی بوده در ظرف شفاف تحویل داده شود.
  • حداکثر مجموع غلظت اسیدهای معدنی در محلول نمونه 10 درصد باشد.
  • بهتر است غلظت عناصر مورد نظر در محلول نمونه کمتر از 10 میلی گرم بر لیتر باشد (نمونه‌های غلیظ‌تر رقیق شوند)

 

تعرفه آزاد

(ریال)

تعرفه دانشکده‌های صاحب دستگاه پردیس علوم

دانشگاه تهران

(ریال)

تعرفه سایر واحدهای

دانشگاه تهران

(ریال)

توضیحات

 

 

 

 

عناصر قابل آنالیز:

Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn

 

 

 

* نمونه به صورت محلول شفاف آبی، فاقد HF و حلال آلی بوده و در ظرف شفاف تحویل داده شود

به هیچ وجه ذرات ته نشین یا معلق در محلول نبایستی وجود داشته باشد و کاملا شفاف باشد.

 

* نمونه باید اسیدی باشد.

 

* حداکثر مجموع غلظت اسیدهای معدنی در محلول نمونه 10 درصد باشد. 

 

* بهتر است غلظت عناصر مورد نظر در محلول نمونه کمتر از 10 میلی گرم بر لیتر باشد. (نمونه‌های غلیظ‌تر رقیق شوند)

اگر نمونه ها غلیظ باشند هم به دستگاه آسیب میرساند و هم جوابها دیگر دقیق نخواهند بود. 

1 عنصر

350,000

175,000

250,000

2 عنصر

450,000

225,000

325,000

3 عنصر

550,000

275,000

400,000

4 عنصر

650,000

325,000

475,000

5 عنصر

750,000

375,000

550,000

6 عنصر

850,000

425,000

625,000

7 عنصر

950,000

475,000

700,000

8 عنصر

1,050,000

525,000

775,000

9 عنصر

1,150,000

575,000

850,000

10 عنصر

1,200,000

600,000

885,000

11 عنصر

1,250,000

625,000

920,000

12 عنصر

1,300,000

650,000

955,000

13 عنصر

1,350,000

675,000

990,000

14 عنصر

1,400,000

700,000

1,025,000

15 عنصر

1,450,000

725,000

1,060,000

16 عنصر

1,500,000

750,000

1,095,000

17 عنصر

1,550,000

775,000

1,130,000

18 عنصر

1,600,000

800,000

1,165,000

19 عنصر

1,650,000

825,000

1,200,000

20 عنصر

1,700,000

850,000

1,235,000

21 عنصر

1,750,000

875,000

1,270,000

22 عنصر

1,800,000

900,000

1,305,000

                                        23 عنصر         1.850.000 ریال       925.000 ریال            .1.340.000 ریال