طیف سنج پلاسمای جفت شدۀ القایی

Inductively Coupled Plasma Spectrometer

طیف سنج پلاسمای جفت شدۀ القایی

شرکت سازنده Varian

مدل دستگاه Vista- MPX

  • اندازه­ گیری همزمان مقادیر جزئی حدود 32 عنصر ( فلز و شبه فلز)
  • نمونه به صورت محلول شفاف آبی، فاقد HFو حلال آلی بوده در ظرف شفاف تحویل داده شود.
  • حداکثر مجموع غلظت اسیدهای معدنی در محلول نمونه 10 درصد باشد.
  • بهتر است غلظت عناصر مورد نظر در محلول نمونه کمتر از 10 میلی گرم بر لیتر باشد (نمونه‌های غلیظ‌تر رقیق شوند)
  • شماره تماس اپراتور آقای بینایی زاده 09360829044

 

تعرفه آزاد

(ریال)

تعرفه دانشکده‌ شیمی

دانشگاه تهران

(ریال)

تعرفه سایر واحدهای

دانشگاه تهران

(ریال)

توضیحات

1 عنصر

700,000

350,000

490.00

 

عناصر قابل آنالیز:

Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn

 

 

 

* نمونه به صورت محلول شفاف آبی، فاقد HF و حلال آلی بوده و در ظرف شفاف تحویل داده شود.

 

* نمونه باید اسیدی باشد.

 

* حداکثر مجموع غلظت اسیدهای معدنی در محلول نمونه 10 درصد باشد.

 

* بهتر است غلظت عناصر مورد نظر در محلول نمونه کمتر از 10 میلی گرم بر لیتر باشد. (نمونه‌های غلیظ‌تر رقیق شوند)

 

2 عنصر

900,000

450,000

630.000

3 عنصر

1100,000

550,000

770.000

4 عنصر

1300,000

650,000

910.000

5 عنصر

1500,000

750,000

1050.000

6 عنصر

1700,000

850,000

1190.000

7 عنصر

1900,000

950,000

1330.000

8 عنصر

2,100,000

1,050,000

1470.000

9 عنصر

2,300,000

1,150,000

1610.000

10 عنصر

2,400,000

1,200,000

1680.000

11 عنصر

2,500,000

1,250,000

1750.000

12 عنصر

2,600,000

1,300,000

1820.000

13 عنصر

2,700,000

1,350,000

1890.000

14 عنصر

2,800,000

1,400,000

1960.000

15 عنصر

2,900,000

1,450,000

2030.000

16 عنصر

3,000,000

1,500,000

2100.000

17 عنصر

3,100,000

1,550,000

2170.000

18 عنصر

3,200,000

1,600,000

2240.000

19 عنصر

3,300,000

1,650,000

2310.000

20 عنصر

3,400,000

1,700,000

2380.000

21 عنصر

3,500,000

1,750,000

2450.000

22 عنصر

3,600,000

1,800,000

2520.000

23 عنصر

3,700,000

1,850,000

2590.000