پرداخت هزینه پست

هزینه پست ( ارسال فاکتور ) از این طریق انجام شود.

پرداخت هزینه پست

پس از دریافت جواب آنالیز، درصورتی که تمایل به دریافت فاکتور یا باقیمانده نمونه دارید، لطفا به ایمیل آزمایشگاه به آدرس utsciencelabs@gmail.com درخواست بفرستید.