لایه نشانی تبخیر فیزیکی

لایه نشانی تبخیر فیزیکی

شرکت سازنده : Edwards , CVC
- لایه نشانی اهداف فلزی به روش تبخیر حرارتی

هزینه تامین مواد مصرفی از جمله پودرهای لایه نشانی و بوته به عهده متقاضی است.

شماره تماس: 09367598142 آقای اظهری