کروماتوگراف ژل تراوا

تعیین متوسط وزنی و عددی وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی پلیمرها
نمونه باید قابلیت حل‌شدن در THF به میزان لازم را داشته باشد. (10mg/ml)

کروماتوگراف ژل تراوا

  • خصوصیات
    • شرکت سازنده: Agilent Techno
    • مدل دستگاه: 1100

 

اپراتور خانم  قاسمیان 09201521560