میکروسکوپ الکترونی پیمایشی

Scanning Electron Microscope

میکروسکوپ الکترونی پیمایشی

شرکت سازنده Zeiss

مدل دستگاه  DSM-960A

  • طیف بینی و تصویر برداری سه بعدی از ساختارهای ظریف (گسترۀ نانومتری) مواد
  • بررسی­های توپوگرافی و مورفولوژی

قیمت آزاد بر حسب هر نیم ساعت 100000تومان  می باشد. قیمت تک نمونه 50.000 تومان می باشد.

دستگاه تا اطلاع ثانوی  غیر فعال است.