قطبش سنج

اندازه گیری میزان فعالیت نوری مایعات

قطبش سنج

شرکت سازنده: دانشگاه تهران

شماره تماس: 02161118630