قطبش سنج

اندازه گیری میزان فعالیت نوری مایعات

قطبش سنج

شرکت سازنده: دانشگاه تهران