تداخل سنج دقیق

اندازه گیری دقیق طول موج و طول همدوسی چشمه های نوری و ضخامت و ضریب شکست مواد

تداخل سنج دقیق

شرکت سازنده : Higher Watts

شماره تماس: 02161118630