تداخل سنج تالبوت

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوجاج، ضریب شکست و همگنی در مواد شفاف با نور همدوس.

تداخل سنج تالبوت

شرکت سازنده: دانشگاه تهران

شماره تماس: 02161118630