تداخل سنج لاوه

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوجاج، ضریب شکست و همگنی در مواد شفاف با نور ناهمدوس

تداخل سنج لاوه

شرکت سازنده: دانشگاه تهران

شماره تماس: 02161118630